תנאי השימוש
1. מבוא
1.1. אתר האינטרנט "מעשרוניה אונליין" (www.maasroniya.binalaitim.co.il) (להלן: "האתר") הנו אתר לניהול ושמירה של המעשרות בצורה דיגיטלית. באתר ניתן להזין מידע על ההכנסות, הוצאות והוצאות הפטורות ממעשר וכן לשמור את המידע. (להלן: "שירותי האתר").

1.2. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין "מעשרוניה אונליין", בעלי האתר או חליפיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.

1.3. תנאי שימוש אלה חלים על התכנים הנגישים מכל מחשב לרבות מחשב נייד, טלפון סלולרי וכו'.

1.4. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה - אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.5. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.6. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.


2. תנאי שימוש
2.1. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

2.2. הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

2.3. אם הנך משתמש באתר מטעם גוף כלשהו, בעצם כניסתך, הנך מצהיר ומתחייב כי קיבלת תנאים אלה בשם הגוף וכי הנך מורשה לעשות כן בשם הגוף.

2.4. "מעשרוניה אונליין" יכולה לשנות מעת לעת ולפי הצורך את מבנה האתר ו/או את השירותים השונים המוצעים בו ו/או את חזות האתר ללא כל הודעה מוקדמת לציבור הגולשים, בין אם רשומים באתר, אם לאו. כמו כן, "מעשרוניה אונליין" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

2.5. "מעשרוניה אונליין" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירותים המוצעים באתר, באופן חלקי או מלא, ללא כל הודעה מוקדמת.

2.6. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:

2.6.1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.

2.6.2. מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).

2.6.3. העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

2.6.4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

2.7. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:

2.7.1. למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

2.7.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

2.7.3. להוסיף את המשתמש אוטומטית לרשימת התפוצה של הניוזלטר של האתר. המשתמש יכול להסיר את עצמו מרשימה זו בכל עת.


3. חשבון משתמש
3.1 בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").

3.2 ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש בעת רישומו באתר:

3.2.1 המשתמש יקבל אחריות על כל הפעילויות המתרחשות תחת שם המשתמש שלו;

3.2.2 מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

3.2.3 אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.

3.3 הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):

3.3.1 אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.

3.4 הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2 להסכם.

3.5 בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש.

3.6 הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 5 להסכם זה.


4. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו
4.1 שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.

4.2 באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

4.3 באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.


5. העדר אחריות למידע
5.1 "מעשרוניה אונליין" לא תישא בכל סוג של אחריות לנזק שיגרם בעקיפין או במישרין כתוצאה מהשימוש באתר או מהחומרים המוצגים בו, בין אם טקסט, תמונות, מאמרים, קישורים, הצעות או סרטונים.

5.2 ל "מעשרוניה אונליין" אין אפשרות להבטיח שהמידע באתר כולו יהיה נטול שגיאות או אי דיוקים.


6. פרטיות המשתמש
6.1 "מעשרוניה אונליין" עושה ככל יכולתה כדי לשמור על פרטיות הגולשים לרבות פרטים אשר ניתנו על ידך כגון כתובת מייל וכו' ומתחייבת לא להשתמש בהן ללא הסכמת המשתמש לרבות העברתם לגורם שלישי ללא רשות המשתמש.

6.2 גלישתך באתר מהווה הסכמתך למדיניות הפרטיות של האתר

6.3 מסירת מידע על גולשים תתבצע ע"פ החוק או ע"פ בקשת גורמים בחוק.


7. הגבלת אחריות לנזקים
7.1 אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר, אם בכלל.


8. העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
8.1 פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

8.2 חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.

8.3 יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.


9. העדר אחריות לפעולות גולשים
9.1 מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים.


10. העלאת תוכן גולשים
10.1 הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.


11. הודעה על תוכן מפר
בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל [email protected] .


12. זכות יוצרים והרשאות שימוש
12.1 זכות היוצרים בעיצוב האתר הכוללות את קוד המחשב היוצר את האתר וכן את כל סוגי הקבצים המצויים בו לרבות קבצי טקסט, רעיונות עיצוביים, סימני המסחר, גרפיקה, תמונות, מולטימדיה ותוכנות אחרות, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

12.2 אין להעתיק/לשכפל/להפיץ /להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהתכנים המקוריים והמסחריים של האתר (אלא אם צוין אחרת במקום ספציפי) ללא קבלת אישור מראש מבעלי האתר.


13. שינוי תנאים
13.1 בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

13.2 לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.

13.3 אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.

13.4 באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.

13.5 בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.


14. הצעות והערות
בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.


15. תמיכה
אתר "מעשרוניה אונליין" אינו כולל תמיכה טכנית. צוות האתר ישתדל לענות לפניות בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני או דרך טופס "צור קשר" באתר, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן.


16. שיפוי
הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.


17. הגבלת אחריות
"מעשרוניה אונליין" לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא הנובע משימוש באתר זה, ולרבות אובדן רווחים ישיר או עקיף ו/או נזקים כאלו ואחרים אשר ייגרמו למחשבך כתוצאה מהשימוש באתר. הינך מסכים לשפות את "מעשרוניה אונליין" כנגד כל תביעה שתוגש על ידי צד שלישי בקשר עם השימוש באתר.


18. ברירת דין וסמכות שיפוט
הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.